خانه / اصفهان گردی / توسعه و ترویج موزه مردم شناسی در باغ‌بهادران
موزه مردم شناسی

توسعه و ترویج موزه مردم شناسی در باغ‌بهادران

توسعه و ترویج موزه مردم شناسی در با غبهادران

شهرستان لنجان است، از نظر جغرافیایی در منتهی الیه جنوب غربی استان اصفهان واقع شده که از شمال به شهرستان نجف آباد )تیران( و از غرب و جنوب غربی و جنوب به رشته کوه های رخ و استان چهارمحال و بختیاری وا ز شرق به بخش مرکزی شهرستان لنجان محدود م یشود و حدود ۷۴۰ کیلومتر مساحت دارد.

مسعود فتحی باغبادرانی

این بخش در حاشیه رشته کوه های زاگرس و در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار گرفته است.در تقسیم بندی زمین شناسی ایران، این منطقه جزو اراضی فلات مرکزی ب هشمار م یرود. جنس زمینا غلبا ز آه کهای خاکستری رنگ کرتاسه دوران دوم زمین شناسی است که بر روی نهشته های ژوراسیک واقع شده اند و هر چه به سمت شرق م یرویم،رسوبات دانه ریزتر شده و روی اراضی را رسوبات شنی پوشانده. ارتفاعات پست احمدآباد طبس قسمت شمال بخش و کوه بیدکان ، کوه اوسین، شاهلراه، کوه رخ،خانه قوش و کوه پنجه جنوب غربی آن را در بر م یگیرد.کناره زاینده رود از دیرباز مهد پیدایش و گسترش تمدن بوده است. در این میان باغ بهادران از کهنسال ترین آنان است. آثار باقیمانده مانند آتشکد هها و قلعه چهار برج نظامی شهر با غبهادران مسجد چرمهین،پل کله، کبوترخانه روستای کرچگان و آثار باقیمانده در قلعه های پراکنده در اکثر روستاهای بخش و کشفا خیر سن گنگار ههای حاشیه باغ بهادران و ظروف سفالین و کاشی های دوران صفویه نشان دهنده رونق این شهر در تمام دوران مختلف است. در گذشته این بخش با وجود با غهای میوه فراوان، زمی نهای کافی برای کشت برنج و انواع غلات و حبوبات و صیفی جات نه تنها خودکفا بوده، بلکه قادر به صدور آنها نیز بوده است. وجود چوب به خاطر بیش ههای فراوان برای ساختمان و آب و هوای خوب محل مناسبی برای زیست فراهم آورده است.رودخانه زاینده رود از مرکز این بخش عبور می کند که این موضوع باعث شده این منطقه در حوزه گردشگری در استان مطرح باشد. در این بین افتتاح اولین نمایشگاه توانمند یهای توسعه فرهنگی باغ بهادران در مورخه سی و یکم اردیبهشت ماه ۸۹ و به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی ۲۸ اردیبهشت م یتواند سرآغازی باشد برای ترویج و توسعه «موزه مردم شناسی باغ بهادران » و این هدف تحقق نمی یابد مگر در سایه همت،تلاش و همکاری مردم و مسئولین بخش باغ بهادران،بدون تردید تشکیل و تأسیس این موزه دفاع از ارز شهای معنوی، مذهبی، طبیعی و هویت تاریخی آباء و اجدادی مان است که در طول ادوار مختلف در بستر دره زیبای زاینده رود شکل گرفته و در واقع نه تنها باعث پویایی حیات و تمدن این منطقه شده،بلکه جلگها صفهان و فلات مرکزی ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.به یاری پروردگار متعال با تأسیس موزه در شهر تاریخی و سرسبز با غبهادران م یتوانیم در این گوشه از استان پهناور اصفهان و حتی کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم و جایگاه ویژ های را نیز کسب کرده و با غبهادران به عنوان قطب گردشگری توانمند در صنعت گردشگری کشور مورد توجه قرار گیرد.این موزه در حال حاضر در مرکز شهر واقع شده، لیکن در یک محله مسکونی و قدیمی شهر با نام محله مشهد فتح اله است که از کوچه های اصلی شهر به حساب م یآید.همانگونه که شناسنامه هر کس، شناساننده گذشته و هویت اوست، ابزارها و نشان ههای بازمانده از روزگار دیرین نیز، شناسنامه سرزمی نها و مردمانی است که در آن،چون ریش ههای درخت تناوری است که آن را در برابر تندبادهای روزگار استوار می دارد. پیوستگی زندگی مردمان روی این گوی خاکی مانند رودی است که گذشته اش از کوهساران بلند آغاز شده و آیند هاش به دریایی از بی نیازی پایان م یگیرد. از این رو با شناخت گذشته، باید سعی کرد آینده را ساخت؛زیرا گذشته چراغ راه آینده است و آینده بی شناخت گذشته بی مغز خواهد بود. به نظر می رسد پیوند گذشته و هنگام کنونی را در همین موزه ها می توان یافت و چنین ج اهاست که پیشین هشناسی و هستی شناسی را با هم به خردمند م یشناساند، از ابزارهای پخت و پز،سرگرمی و خفتن گرفته تاا بزارهای کشت ورزی، همه نمایانگر تلاش و فرهنگ هنر ایرانیان پارسی گوی است. آری؛ همانگونه که نباید از یک وجب خاک ایران گذشت، اگرچه با بخشیدن جان باشد، باقی مانده فرهنگی گذشتگانمان را هم باید گرامی داریم؛ زیرا تباری که گذشته ندارد، نابود خواهد شد.

توسعه و ترویج موزه مردم شناسی در باغ‌بهادران

موزه مردم شناسی

توسعه و ترویج موزه مردم شناسی در باغ‌بهادران

درباره رضا.خ

مشاهده بیشتر

اصفهان نصف جهان

۹ مکان دیدنی و تاریخی اصفهان

مکان های دیدنی و تاریخی اصفهان | یک ضرب المثل قدیمی ایرانی هست که می‌گوید …