توصیه های سفر

با دست پر به مسافرت برویم

”   خداحافظی با استر سهای قبل از سفر؛ همیشه هنگام تصمیم برای رفتن به سفرهای خارجه دغدغ ههایی ذهن ما را به خود مشغول م یکند که گاها اطلاعات کافی راجع به آ نها نداریم و دچار سردرگمی م یشویم. ازطرفی این نگرانی همیشه وجود دارد که نکند چیزی را فراموش کنیم و در طول سفر با مشکل مواجه شویم. درنظرداشتن و توجه به نکاتی که عنوان م یشود، م یتواند ما را از بسیاری از استر سهای قبل از سفر دور کند:

  1. دقت کنیم گذرنام همان باتوجه به تاریخ مسافرتا عتبار کافی داشته باشد )حداقل هفت ماه از تاریخ پر و ا ز رفت(. ۲٫ا زا عتبار ویزای خود باتوجه به تاریخ پرواز مطمئن شویم و آن را کنترل کنیم؛ ب هویژه وقتی به هر دلیل تاریخ بلیط مسافرت خود را تغییر م یدهیم، دوباره آن را کنترل کنیم.
  2. دقت کنیم درصورت لزوم جهت کل مسیر مسافرت ویزای ترانزیت مورد نیاز تهیه کرده باشیم. ۴٫ حتما برای فرزندان هفده سال و بالاتر خود باید گذرنامه جداگانه تهیه کنیم )جهت فرزند پسر ممنو عالخروج با اداره گذرنامه چک شود(. ۵٫ دقت کنیم برای برخی کشورها کودکان نیز باید گذرنامه جداگانه داشته باشند. ۶٫ تعداد مهرهای ورود و خروج از کشور در گذرنام همان باید مساوی باشد. ۷٫ تاریخ و ساعت پرواز، مقصد و نام خود و همراهانمان را چک کنیم که صحیحب اشد. ۸٫ در صورتی که در مسافرت دارای ویزای گروهی هستیم توجه داشته باشیم ورود و خروج ما در کشور مقصد باید با گروه )باهم( باشد. ۹٫ چون در بعضی کشورها ترمینا لهای مختلف و فرودگا ههای متعدد وجود دارد، ضروری است آدرس فرودگاه و ترمینال را در پرواز رفت و برگشت بدانیم. ممکن است محل اقامت ما در شهری باشد که فرودگاه دارد و فرودگاهی که پرواز ماا ز آن انجام م یشود در شهر دیگری باشد. باید بها ین موضوع دقت کنیم و زمان رسیدن به آ نها را درنظر بگیریم. ۱۰ . سعی کنیم زودتر به کانتر پذیرش در فرودگاه مراجعه کنیم تا درصورت بروز مشکلا حتمالی، زمان کافی جهت حل آن داشته باشیم و پرواز راا ز دست ندهیم. ۱۱ . حتما به آژانس مسافرتی خود چند تلفن تماس بدهیم که در مواقع لزوم از جمله تغییر پرواز بتوانند ما را مطلع کنند؛ همچنین تلفن تماس آژانس را نیز همراه داشته باشیم. ۱۲ .ا ز سطح تعهدات بیمه مسافرت خود آگاه شویم و درصورت لزوم سطح آن راا فزایش دهیم. ۱۳ . حتماا ز بیمه بی نالمللی برای زمان مسافرتا ستفاده کنیم؛ زیرا حادثه خبر نم یکند و هزینه درمان در خارج از کشور بسیار گرانا ست. درضمن توجه داشته باشیم که در صورت نیاز به درمان در خارج از کشور باید ضمنا طلاع به تلفن ذکرشده در بیم هنامه بی نالمللی در خارج از کشور هزینه درمان را نقدا بپردازیم و در بازگشت به ایران و ارائه مدارک مستند به شرکت بیمه اخذ مبلغ را تقاضا کنیم. ۱۴ . درصورتی که دارای هرگونه بیماری هستیم که ملزم به استفاده از داروی خاص م یباشیم آ نرا اعلام و از پزشک معالج خود مجوز لازم جهت مسافرت با هواپیما را دریافت کنیم؛ در غی ر این صورت ممکنا ست در فرودگاها ز مسافرت ما جلوگیری شود. ۱۵ . درصورت یکه پزشک مسافرت هوایی را برای ما منع کند، حتما به توصیها و عمل وا ز مسافرت هواییا جتناب کنیم. ۱۶ . در هنگام تبدیلا رز در کشورهای دیگر توجه داشته باشیم که آیا نرخ اعلا مشده قطعی است یا برای تبدیل کمیسیون هم کسر م یشود. ۱۷ . کلیه پول خود را در سفر خرج نکنیم و همواره )تا بازگشت کامل( جهت وقایع پی شبین ینشده مقداری پول در دسترس داشته باشیم. ۱۸ . توجه داشته باشیم که تغییر ساعت پرواز و نوع هواپیما از اختیارات آژانس هواپیمایی نیست و اگر در اثر تغییر در ساعت پرواز یا کنس لشدن احتمالی آن مدت اقامت ما در مقاصد سفر کم یا زیاد شد، آژانس مقصر نیست و تأمین هزین ههای احتمالی بر عهده خودمانا ست. ۱۹ . ریکانفرم )تائید مجدد( پرواز بازگشت الزامی و به عهده مسافرا ست. ۲۰ . قیمت تورها بر اساس عرضه و تقاضا و توافق بین دفتر مسافرتی و مسافر تعیین م یشود که با مشخ صکردن نوع خدمات در قرارداد ذکر خواهد شد؛ بنابراین قبلا ز خرید تور تحقیقات خود را ب هطور کاملا نجام دهیم؛ سپس درباره عقد قراردادا قدام کنیم. ۲۱ . در هنگام خرید پکیج تور یا خرید بلیط از شرایط ابطال و تغییر تاریخ آن مطلع شویم. ۲۲ . در هنگام خرید پکیج قرارداد با آژانس را مطالعه و سپس امضاء کنیم؛ زیراا ز آن به بعد مفاد آن قرارداد مبنا قرار خواهد گرفت. درصورت درخواست خدمات خاص و قبول آژانس مبنی بر اجرای آن، آ نرا در قرارداد قید کنیم. ۲۳ .ب هترا ست یک روز قبلا ز پرواز رفت و برگشت، ساعت دقیق پرواز را با دفتر شرکت هواپیمائی مربوط چک کنیم تا اگر تغییری صورت گرفته ا ست، مطلع شویم. ۲۴ . اگر دارای بلیط business class یا first class هستیم، ولی در بخشیا ز مسیر پرواز، شرکت هواپیمایی به هر دلیل کلاس پروازی ما را کاهش داد، تائیدیه کتبیا ز مسئولین شرکت هواپیماییا خذ کنیم تاا دعای ما جهتا سترداد ماب هالتفاوت مستندب اشد. ۲۵ . درصورتی کها ز خدمات ارائ هشده گلایه غیر قابل اغماضی داشتیم حتما هرچه سری عتر آژانس را مطلع کنیم و درصورت نیاز به پیگیری موضوع مراتب را حداکثر یک هفته پسا ز بازگشت از سفر ب هصورت کتبی به آژانس مسافرتیا علام کنیم تا مشمول مرور زمان نشود و قابل پیگیری و بررسی باشد.

دکمه بازگشت به بالا