کتل بندان

کتل بندان یکی از رسوم مردم چهار محال و بختیاری

کتل بندان یکی از رسوم مردم چهار محال و بختیاری می باشد مردم بختیاری برای عزاداری بیش از عروسی اهمیت قائل هستند . ممکن است عروسی آنان در صورتی که خانواده عروس و داماد فقیر باشند چندان جالب نباشد و زرق و برق عروسیهای مجلل را نداشته باشد .

اما غیرممکن است که عزا داری را به طور کامل انجام ندهند و هزینه زیادی را متحمل نشوند . چنانکه متوفی جوان باشد اقوام و نزدیکان او اسبی را که معمولا باید سیاه بوده و خال سفیدی بر پیشانی داشته باشد زین کرده و پارچه های سیاه نیز جلو سینه و اطراف زین می اویزند .

به طوری که اسب کاملا سیاه پوش شود ، آن گاه لباسهای متوفی و همچنین اگر سلاحی از قبیل تفنگ یا شمشیر داشته باشد روی زین قرار می دهند و خویشان بسیار نزدیک متوفی سرو پای برهنه ، اسب مزبور را که یک نفر افسارش را به دست گرفته و آرام دور او می گرداند دنبال می کنند و نوحه می خوانند و اشک می ریزند.

منبع : سیری در ایران

درباره رضا.خ

مشاهده بیشتر

سال نو در کشورهای مختلف

آداب و رسوم مختلف سال نو در کشورهای مختلف

سال نو در کشورهای مختلف | آغاز سال جدید در همه فرهنگ‌ها و کشورهای دنیا …